Sushi Box, Tuna Avocado Roll

Tuna Avocado Roll Sushi Box

GF DF NF EF

Saku, avocado, sesame seeds (GLUTEN FREE)

GLUTEN FREE, CONTAINS FISH, SHELLFISH, SOY

saku tuna, avocado, sesame seeds