Sushi Box, Tuna Avocado Roll

Tuna Avocado Roll Sushi Box

GF DF NF EF

Saku, avocado, sesame seeds

GLUTEN FREE, CONTAINS FISH, SHELLFISH, SOY

saku tuna, avocado, sesame seeds