Pot Option, Strawberry Kiwi Chia Pot

Strawberry Kiwi Chia Pot

VG GF

breakfast chia pudding, strawberries, kiwi